UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
PLANU POŁĄCZENIA CENTRUM DEVELOPMENT INVESTMENTS S.À R.L. ORAZ DEVELOPMENT FINANCE SP. Z O.O.
Z DNIA 15 MARCA 2016 ROKU


Zarząd Spółki Development Finance sp. z o.o. niniejszym informuje, że w dniu 15 marca 2016 został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółek:

  1. Centrum Development and Investments S.à r.l., niepublicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) prawa luksemburskiego, z siedzibą pod adresem: 1 rue Hildegard von Bingen L-1282 Luksemburg (stary adres: 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luksemburg), Wielkie Księstwo Luksemburg, z kapitałem zakładowym w wysokości 11.376.752 EUR, wpisanej do luksemburskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem B 128.408 oraz
  2. Development Finance sp. z o.o., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, z siedzibą przy ul Bonifraterskiej 17, 00‑203 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000286826

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki, działając na podstawie przepisu Kodeksu spółek handlowych, udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan połączenia. Plan połączenia będzie dostępny nieprzerwanie, na niniejszej stronie internetowej, conajmniej do chwili zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Zarząd Development Finance sp. z o.o.